EGYESÜLETEK

FRISS HÍREK, INFORMÁCIÓK

2014-03-14

MRSZ Ellenőrző Bizottsági hír.

Vissza a kezdőlapra

Tisztelt Sporttársak, Pilóták, MRSZ tagok!

 

Tájékoztató a Magyar Repülő Szövetség ellenőrző bizottságának a jelenlegi vezetés iránti, bizalmatlansági indítványáról.

Az MRSZ honlapot ugyanis cenzúrázza a vezetés és kérésünk ellenére, nem került fel a kért anyag, hogy a közgyűlés küldöttei felkészülhessenek.

Ugyanakkor, a Szövetség bármelyik pillanatban a végzetébe szaladhat, a csatolt levelünkben (az alábbi jegyzőkönyvben) leírtak miatt.

Kérjük az MRSZ tagjait és tagszervezeteit, hogy juttassák el az információkat a vasárnapi közgyűlésre mandátummal indított küldöttekhez. Az aeroclub.hu oldalon, a honlap „ellenőrző bizottság anyagai” címszóval szintén sok és lényeges információt tartalmaz.

Üdvözlettel: 

Csiga Sándor

Az MRSZ ellnőrző bizottságának az elnöke

JEGYZŐKÖNY

az MRSZ Ellenőrző Bizottságának 2014. március 11.-i üléséről

Jelen vannak:

Csiga Sándor Eb. elnök

Komlós Vilmos, Szabó Endre, Talabos Gábor, Vörös Gyula tagok

Helye: LHFH iroda

Ideje: 2014. 03.11. 16:30.

 

Az Eb. az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1.       A 2013. évi mérleg és közhasznúsági jelentés értékelése az Alapszabály 13/c pontja szerint

2.       A  Magyar Repülőszövetség Elnökére vonatkozó visszahívási javaslat kidolgozása

3.       Az EB. 2014. évi munkatervének kidolgozása, elfogadása

 

 

1.       Az Eb. a 2013. évi mérleget, annak szöveges kiegészítését, a közhasznúsági jelentést a mai napig nem kapta meg, így annak értékelésére nincs módja.

AZ Elnökségnek illetve az Eb.-nak a 2014. 03.04.-i Elnökségi ülésére beterjesztett ”Elszámolás az MRSZ 2013. évi költségvetéséről”az valóban egy elszámolás, amely megmutatja bizonyos elosztási elvek alapján az MRSZ gazdálkodását, de nem mérleg.

 

2.       Az Ellenőrző Bizottság a magyar Repülőszövetség tevékenységének vizsgálata közben arra a következtetésre jutott, hogy a választott Elnök tevékenysége több pontban sérti az Alapszabályban leírtakat és a Közgyűlésnek javasolja az Elnök visszahívására tett EB. javaslat megfontolását:

-          a Magyar Repülőszövetség alapvető – létét, mind erkölcsileg és anyagilag meghatározó – a Budaörsi Repülőtérre vonatkozó szerződését nem tartja be:

 a Főtitkár átadás-átvételi eljárás során valamint a Közgyűlésen illetve az elindult jogi eljárásban  is többször hivatkozik arra a 2002.-ben kötött ÁPV Rt-s szerződésre (fontos pontja az, hogy az MRSZ az által elvégzett állagmegóvási, karbantartási munkák értéke elszámolható a jogutód MNV felé) , amelyet a 2005-ben kötött és jelenleg is érvényben lévő szerződés egyértelműen érvényteleníti. A jelenlegi szerződésünkben nincs erre az elszámolásra lehetőség, így az EB. úgy véli, hogy az MNV-vel folytatott jogi eljárásunk eleve vesztes lesz illetve csak a bérbeadó jóindulatán múlhat a mára már kb. 40 millió forintnyi tartozás elengedése vagy behajtása. Ennek kettős hatása lehet. Mivel az MRSZ-nek erre jelenleg nincs pénze vélhetően a Dagály utcai ingatlanra terhelődhet, így azt is elveszíthetjük. A korábbi költségvetési tervezetekben, mint ahogy a tavalyiban sem szerepel a szerződésben foglalt bérleti díj megfizetése, tehát még terv szinten sem veszi komolyan az Elnök a szerződési kötelezettségek végrehajtását.

 Az Eb. úgy gondolja, hogy az Elnök nem fordít kiemelt figyelmet erre, a szerintünk nagyos súlyos kérdésre.

Ezenkívül a Budaörsi Repülőtéren folyó munkálatokról az MNV-t –tudomásunk szerint- csak utólag értesítette, ami újabb szerződésszegésnek minősül.

-          a Dagály utcai ingatlanunk egy részéről történő lemondás – értékelésünk szerint- az MRSZ vagyonvesztése. Az Alapszabály az MRSZ vagyongyarapodását teszi a vezetés és a tagok feladatának.

-          a már többszörösen számon kért Kuala Lumpur-i FAI konferenciára történő utazás körülményei az EB számára nem megnyugtatóak. Az Elnök elmondta, hogy a leendő Magyarországi konferencia rendezvényszervezője szponzorálta az utazást, de a vizsgálatunk azt mutatta ki, hogy az MRSZ fizette ki a költségeket és „külső pénz” nem érkezett erre. Ezenkívül Elnökségi döntést sem találtunk az elnökségi ülések jegyzőkönyveiben arról, hogy az elnökség jóváhagyta az utazást. (Alapszabály 14/i pontja)

-          az Elnökségi határozatok nincsenek pontosan nyilván tartva és esetenként nincsenek végrehajtva.(pl. a 2011.jan.17.-i ülés 2/2011. sz. határozata) amely az Elnök feladatául jelöli meg az MNV-vel a szerződés körüli, jelentős problémák tárgyalásos rendezését, ám az nem történt meg.

-          súlyos hiányosságnak tartjuk, hogy az EB. Elnökét a 2013.04.09.-i elnökségi ülésén – az Elnök felkérésére - R. Ervin hozzászólásában súlyos vádakkal rágalmazta meg és ennek semmilyen nyoma nem található az ülésről készült jegyzőkönyvben.

 

3.       A 2014. évi ellenőrzési tervünk fő vonala az MRSZ gazdálkodásának, ügyvitelének áttekintése, elemzése. A korábbi tapasztalataink azt mutatták, hogy átadás-átvételek nem minden esetben tükröztek a valódi állapotokat, így előfordulhat az, hogy adatok, dokumentumok tévednek el és csak utólag derülhetnek ki dolgok.

E feladatunk pontos ütemezését a Főtitkárral és a Gazdasági Vezetővel egyeztetjük.

 

 

LHFH, 2014. március 11. 19:20.

 

 

Talabos Gábor

jegyzőkönyv vezető

A csatolt melléklet (a fenti jegyzőkönyv) kiegészítéséül még az alábbiakat kívánjuk közzétenni:

 

Alapszabálysértés terén az alábbiakat állapítottuk meg:

 

Az ellenőrző bizottság, ( a továbbiakban eb.) által kért adatok és anyagok  többszörös visszatartása történt,  például a sokszor hivatkozott 2002-es MNV szerződés, a csatornatisztítási ügy és a Budaörs reptéren történt bontások ügyében is.

Az eb. által az Elnök visszahívására irányuló indítvány háromszori meghiúsítása, önálló döntések alapján Elnökségi és szakági jogkörök  saját hatáskörbe vonása, pld. az FAI konferenciákra történő kiutazások

a Budaörsre vonatkozó pénzügyi beruházásaink nincsenek a szabály szerint  előre  egyeztetve a bérbeadóval, így a továbbiakban várhatóan  nem is számolhatóak el, az MRSZ saját költségei maradnak, az ilyen jellegű vagyonvesztés folyamatos.

Mivel a szerződés szerint kötelező bérleti díj elmaradásunk mára már az ötvenmillió felé közelít, tartozás napról napra gyarapodik, ezzel károkat okoz az bérbeadó MNV és a bérlő MRSZ felé is, Az összeg az ötvenmillió körül jár, ami a „ különösen nagy vagyoni kár” határa.

Alapszabálysértő a Kuala Lumpurba történő kiutazás, ahol az Elnök és a Főtitkár is részt vett, megállapításunk szerint önálló döntésük alapján.

A költségvetéstől származó pénzek felhasználására ugyanis, mint a NOB támogatás, valamint minden,  nem tervezett gazdasági vonatkozású döntésre az Alapszabály szerint  a Főtitkár JAVASLATOT tesz, majd az Elnökség megtárgyalja és az Alapszabályban megszabott, kétharmados többségű határozattal ő is csak javasolja a felhasználást, a döntést meghozni hivatott közgyűlésnek. Erről az Elnöknek, vagy a Főtitkárnak a saját javára,  önhatalmúan dönteni, ráadásul az Elnökség egyidejű félrevezetésével, egyértelmű vezetői felelősséget alapoz meg.

 

 

Az Elnökség és a Közgyűlés többszörös félrevezetése:

Félrevezető a  magánokiratnak számító a főtitkári átadás-átvételi jegyzőkönyv, ami valótlan állításokat tartalmaz a Budaörs repülőtérre vonatkozó szerződés tekintetében, mert egy korábban megszűnt szerződésre hivatkozik, amit az eb. többszöri kérése ellenére sem kapott meg.  Ez a többszörösen sem létező anyagra való hivatkozással az Elnök megtévesztette a Főtitkárt és a 2013 decemberi közgyűlést, aminek a jegyzőkönyve még nem készült el a mai napig.

Félrevezető információkat adott a zártkörű elnökségi ülésen az állítása szerint a  Kuala Lumpur-ba történő utazást megfinanszírozó, ám valójában nem létező szponzorral kapcsolatosan.

 

Az Elnökségi határozatok nincsenek megfelelően nyilvántartva, nincsenek megfelelően végrehajtva, márpedig ezek végrehajtását az Elnök felügyeli

Ilyen a  2011/2 határozat, amely a Budaörs repülőtérre vonatkozó szerződés tekintetében az Elnök feladatául rója fel az MNV-vel a fennálló, problémás helyzet tárgyalásos rendezését. Az ülés jegyzőkönyve a honlapon olvasható, az elnökségi határozatokkal egyetemben.

Ilyen továbbá a szervezet gazdasági és sport tevékenységének a korábban előkészített és eldöntött szétválasztása, a Hármashatárhegy tető ügyében hozott elnökségi határozat figyelmen kívül hagyása, stb. Ezek a honlapon szintén követhetők.

 

A fentiek miatt  az Alapszabálynak az Elnök visszahívására és a vezetői felelősség megállapítására, valamint a Szövetség működésére és anyagi lehetőségeire, a  vagyonát alapvetően veszélyeztető helyzetre vonatkozó pontjaira tekintettel, kérjük az indítványunk elfogadását és az Elnök visszahívását, különös tekintettel az Alapszabálynak az ide vonatkozó rendelkezéseire:

 

Az ellenőrző bizottság:

szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. Az ellenőrző bizottság köteles az
intézkedésre jogosult elnökséget és a tagokat tájékoztatni és a közgyűlés összehívását,
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a szövetség érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. A közgyűlést az ellenőrző
bizottság indítványára 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
közgyűlés összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes
működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, az ellenőrző bizottság
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget.


Vissza a kezdőlapra